MHP Milletvekili Ali Güngör’ün APO İle İlgili Konuşması ve Partiden İhracı

 

NİÇİN İHRAÇ EDİLDİM ?

 

Türkiye’nin insanı ve devleti ile yaşadığı problemlerin Türk Milliyetçiliği fikir sistemi üzerine kurulmuş projeler ile çözülebileceğine inanan sayısız insanların ölçülemeyecek fedakarlıkları  ve yönetici kadroların ısrarlı ve kararlı çalışmaları sonucu milletimizin kabulü ile MHP, 18 NİSAN 1999 SEÇİMLERİNDE  ülkemizin ikinci büyük partisi olarak TBMM’ne girmiş ve kurulan 57.Cumhuriyet Hükümetinin  büyük ortağı olarak ülke yönetiminde söz sahibi olmuştur.

Söz konusu seçimlerde o zamanki ismi ile İÇEL olan MERSİN  ilinden Milletvekili seçildim.

08.12.2000 tarihinde TBMM’nin gündemine getirilen ,ne MHP’nin Milletimize taahhütleri içerisinde  ne de Hükümet programında bulunan AF YASASI tasarısı üzerende şahsım adına oyumun rengini belirtmek üzere yaptığım konuşma münasebetiyle  Parti Yönetimi tarafından savunmam istenerek ihraç edildim.

Türk siyasi hayatını şekillendiren Siyasi Partilerin demokrasi anlayışına örnek teşkil edeceğine inandığım bu ihraç kararını n safhalarını ,parti yönetiminin savunma istek yazısı,savunmam ve parti müşterek disiplin kurulunun ihraç kararını burada da yayınlamayı önemli gördüm.

Zira Türkiye’de herkes demokrasi istediğini söylüyor, bütün partilerimizin üst yönetimleri özellikle de parti genel başkanları demokrasimizin eksikliklerinin mutlaka giderilmesinden sıkça söz ediyor, bu partilerimiz ve bu genel başkanların hemen hepsi  sırayla iktidar oldukları halde ne demokrasimizdeki eksikler gideriliyor ne de partilerin ve sayın genel başkanların şikayetleri son buluyor.

Şikayet eden  söz ve yetki sahibi olduğunda şikayetçi olduğu konuyu düzeltmeli değil mi? Düzeltmeye daha ilk baştan kendi içinden başlamalı değil mi?.

 

MHP GRUP DİSİPLİN KURULU YAZISI

 

Sayın Ali GÜNGÖR

İçel Milletvekili

 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 08 aralık 2000 tarihli 27. birleşiminde,hükümetin getirmiş olduğu 23 nisan 1999 tarihine kadar işlenen suçlardan dolayı şartla salıverilmeye, dava ve cezaların ertelenmesine dair kanun tasarısının genel kuruldaki görüşmeleri sırasında ve genel başkanımızın da genel kurulda olduğu bir anda yapmış olduğunuz konuşmanın amacı, hedefi, muhtevası ve usluğu sebebiyle parti tüzüğümüzün 70/4 – 71/4 ve milliyetçi hareket partisi grup iç yönetmeliğinin 15 ve 16.maddelerini ihlal etmesi ihtimaline binaen, tüzüğümüzün 66.maddesi gereğince 7 gün içerisinde savunmanızı yaparak başkanlığımıza sunulması hususunu bilgilerinize rica ederim.

 

İMZA

İsmail ÇEVİK

Nevşehir Milletvekili

Grup Disiplin Kurulu Başkanı

 

CEVABIMIZ

 

TBMM MHP GRUP DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞINA

 

19.12.2000  tarihli  başkanlığınızca tarafıma gönderilen yazıda, TBMM’nin 08 aralık 2000 tarihli 27. birleşiminde 23 nisan 1999 tarihine kadar işlenen suçlardan dolayı şartlı salıverilmeyi dava ve cezaların ertelenmesine dair kanun tasarısının genel kuruldaki görüşmeleri sırasında yapmış olduğum konuşmanın amacı, hedefi, muhtevası ve üslubu bakımından parti tüzüğünün 70/4 – 71/4 ve grup iç yönetmeliğinin 15 ve16.maddelerini ihlal etmesi ihtimaline binaen 7 gün içinde savunmam istenmektedir.

Konuşmamın amacı, TBMM genel kuruluna gelen kanun tasarısı karşısında bir milletvekili sıfatıyla düşüncelerin ve duyulan endişelerin Meclis Kürsüsünden dile getirilmesidir.

Hedefi ise, Meclis Tutanaklarına geçen konuşma metninden de anlaşılacağı üzere, Sayın Rahşan ECEVİT tarafından gündeme getirilip DSP  Grubunca hazırlanıp Sayın BülentECEVİT’in önce Bakanlar Kuruluna daha sonra da Meclis Genel Kuruluna getirdiği bu af tasarısının yasalaşması halinde TC Devletinin karşılaşacağı tehlikelere karşı TBMM kürsüsünden yapıldığına göre DSP grubu hariç MHP, ANAP, DYP ve kısmen FP  ve Türk Kamuoyudur.

Muhteva ve üslup bu amaca ve bu hedefe yöneliktir.

Konuşmamın amacı, hedefi, muhtevası ve üslubu bakımından parti tüzüğünün 70/4 – 71/4 ve grup iç yönetmeliğinin 15 ve 16.maddelerini ihlal etmesi ihtimali olmadığı gibi disiplin kovuşturmasını gerektirecek tarafı da yoktur.

Bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla..25.12.2000

İMZA

Ali  GÜNGÖR

İçel Milletvekili ve MYK ÜYESİ

 

MHP GRUP DİSİPLİN KURULU KARARI

 

İçel Milletvekili Ali GÜNGÖR ün TBMM’nin 08.12.2000 tarihli 27. birleşiminde MHP’nin de ortak olduğu hükümetten getirmiş olduğu 23 nisan 1999 tarihine kadar işlenen suçlardan dolayı şartla salıvermeye dava ve cezaların ertelenmesine dair kanun tasarısının genel kuruldaki görüşmeleri sırasında söz alarak TBMM  genel kurulunda yaptığı  konuşmada   konuşmasının büyük bir bölümünde MHP tüzüğünün 71.maddesinin Kesin Çıkarma cezasını gerektiren haller başlıklı 4.fıkrasını ihlal ettiği kanaatine varıldığından;

İçel Milletvekili Ali GÜNGÖR’ün MHP tüzüğünün 70.madde birinci fıkrasının 4.bendi ve 70. maddesinin ikinci fıkrası ile 71/4 ve77/2nci maddeleri gereğince PARTİDEN VE GRUPTAN KESİN OLARAK ÇIKARILMASINA 10.01.2001 tarihinde saat 17 de oy birliği ile karar verilmiştir.

 

İMZALAR

 

İsmail ÇEVİK   Osman Gazi AKSOY      Adnan Fatin ÖZDEMİR      Ahmet AYDIN          Mehmet Nuri TARHAN

Nevşehir MV       Isparta MV                         Adana MV                        Samsun MV                  Hatay Milletvekili

 

İHRAÇ KARARI ÜZERİNE YAPTIĞIM BASIN AÇIKLAMASI

 

Basınımızın ve Televizyonlarımızın Değerli Temsilcileri;

MHP Grup Yönetiminin disiplin kuruluna sevk görüşmelerinden disiplin kurulunun nihai kararını vermesine ve bu kararın açıklanmasına kadar her safhası garipliklerle dolu bir disiplin soruşturmasını daha doğrusu ihraç sürecini birlikte yaşadık.

Hepinizin şahit olduğu bu garabet uygulamanın değerlendirmesini yapmak ve bunlar için hangi kelimelerin kullanılması gerektiğine karar vermek benim için gerçekten çok zor oldu.

Hukuk çerçevesinde hakkımı aramak adına girişimlerde bulunurken bu garabet uygulamanın hukuki, siyasi ve ahlaki değerlendirmesini muhakkak ki geniş olarak yapacağım.

Bugün burada esasen sizlerinde bildiğiniz ancak haber yaparken hiç üzerinde durmadığınız birkaç hususa işaret etmek istiyorum.

Öncelikle anayasamızın 83.maddesinde,

“TBMM üyeleri Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki başkanlık divanının teklifi üzerine meclisçe başka bir karar alınmadıkça sorumlu  tutulamazlar.”  denilmektedir.

Parti tüzüğünün 78.maddesi (d) bendinde TBMM Üyeleri grupça karara bağlanmayan hallerde TBMM  deki konuşmalarında ve oy kullanmalarında serbesttir hükmü yer almıştır.

Grup iç yönetmeliğinin 33.maddesinin 3.fıkrasında “GRUP GENEL KURULUNDA BAĞLAYICI KARAR KONUSU YAPILMAMIŞ MESELELERİN MECLİS GENEL KURULU VE KOMİSYONLARINDA GÖRÜŞÜLMESİ SIRASINDA GRUP ÜYELERİ KONUŞMALARINDA VE OYLARINDA SERBESTTİRLER” denilmiştir.

Anayasanın,parti tüzüğünün ve grup iç yönetmeliğinin bu açık hükümlerine rağmen neye dayanılarak disiplin soruşturması başlatılmıştır?

Size dağıttığım grup disiplin kurulunun tarafıma gönderdiği savunmam istenen yazıda bu husus şöyle ifade edilmiştir:

TBMM kürsüsünden yaptığınız konuşmanın amacı, hedefi, muhtevası ve üslubu bakımından parti tüzüğünün 70/4 -71/4 ve grup iç yönetmeliğinin 15 ve 16. maddelerini ihlal etmesi ihtimaline binaen!

Bu gerekçe sanırım siyasi partilerde hukuk anlayışı bakımından tarihe geçecektir.

Diğer taraftan, grup disiplin kurulunun takip ettiği yol ve ihraç cezası için işaret ettikleri maddeler gösteriyor ki, kurul tarafından tüzük de yönetmelik de incelenmemiştir. İhraç kararının ısmarlama olduğu açıktır, zaten sizlerin de malumudur.

Değerli Basın Mensupları;

Bu noktadan sonra iki husus net olarak ortaya çıkmıştır.

Birincisi:

Bazıları başka partilerin anlayış ve alışkanlıklarını MHP’sine egemen kılmak istemektedirler.

Bu anlayış hukuk tanımazlıktır. Bu anlayış 9 ışıktaki hürriyetçilik ve şahsiyetçilik ilkesini tersyüz etmektir.

İnanıyorum ki MHP’liler ve ülkücüler bu anlayış ve alışkanlığa partilerini teslim etmeyeceklerdir.

İkincisi:

Demek ki yapacağımız daha çok iş var.

1967 -2001. Tam 34 yıl aralıksız MHP için çalıştım. Allah daha ne kadar ömür verir bilemem. Ama verdiği kadarının hepsini Türk Milliyetçiliği ve gerçek MHP’nin iktidarı için harcayacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

 

ALİ GÜNGÖR

Mersin Milletvekili

Feyyaz Dostum

Hakkında: Feyyaz Dostum

Her hususta bilgi, her hususta kazanç demektir. 1987'den beri...

Yazarın tüm yazılarını görüntüle

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir