Başlangıç / İktisadi Bilimler (sayfa 3)

İktisadi Bilimler

Piyasa Dengesi Nedir?

piyasa dengesi nedir

Piyasa Dengesi Piyasa dengesi, bir malın talep edilen miktarının arz edilen miktarına eşit olması durumu olarak tanımlanmaktadır. Piyasa dengesi ile ilgili bazı kavramlar; Piyasa Dengesi: Arz ve talebin eşitlendiği, bir diğer deyişle arz ve talep eğrilerinin kesiştiği noktadır. Bu noktada denge fiyatı ve denge miktarı oluşur… Denge Fiyatı: Arz ve talebi birbirine eşitleyen fiyat düzeyidir… Denge Miktarı: Denge fiyatında gerçekleşen …

Devamı »

Memleket Sandıkları Neden Kuruldu?

memleket sandıkları nedir

Memleket Sandıkları Neden Kuruldu? Memleket Sandıkları kurulmadan önce, 19. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı Devleti’nde yabancı bankalar ülke topraklarında faaliyet göstermeye başlamıştı. O dönemlerde ülkede henüz yerli bir banka kurulmamıştı. Bu durumdan en çok zarar görenler çiftçilerdi. Çiftçilerin zarar görmesinin en önemli sebebi yüksek faiz oranıydı. Yabancı bankalardan ya da kişilerden alınan paralar geriye yüksek faizlerle ödeniyor bu durum çiftçiyi ekonomik …

Devamı »

Arz ve Arz Miktarı

arz ve arz miktarı

Arz ve Arz Miktarı Arz; diğer tüm değişkenler sabitken, belli bir zaman diliminde üreticilerin değişik fiyat düzeylerinde satmaya hazır oldukları mal ve hizmet miktarıdır. Arz kanunu ise bir malın satılmak istenen miktar ve fiyatı üzerindeki doğrusal ilişkidir. ► Ekonomide eğer iki maldan birinin fiyatı aynıyken, diğerinin piyasa fiyatı artıyorsa, karını maksimize etme amacı olan üretici fiyatı artan mal veya hizmetten …

Devamı »

Temel iktisadi Kavramlar

temel iktisadi kavramlar

Temel iktisadi Kavramlar Temel iktisadi kavramlar Ekonomik Birimler ve İhtiyaç olmak üzere iki başlıkta incelenmektedir. Ekonomik Birimler İktisatçılar ekonomik birimleri üç gruba ayırırlar. Bunlar Hane halkı: Aynı çatı altında yaşayan ve ortak finansal kararlar alan tüm insanlar…(aynı evi paylaşan öğrenciler) Firma: Üretici kaynakları kullanan ve ne üreteceğini kararlaştıran şahıs şirketinden devlete kadar bütün üretici birimlerdir… Devlet: Ekonomide gerekli düzenlemeleri yapan, …

Devamı »

Devlet Nedir? Devletin Görevleri Nelerdir?

devlet nedir

Devlet Nedir? Devlet, toplumun büyümesi ve karmaşık bir yapıya erişmesinin sonucudur. İlk topluluklar, esas itibariyle birer akraba grubu niteliğindeydi. Akrabalık, örgüt­lenmede ve siyasal fonksiyonlarda topluluğun temelini meydana getirmekteydi. İbni Haldun bu olguyu “asabiyet” olarak kavramlaştırır. İlk toplulukların yapısında, akrabalık bağlarının yanında, bütünleştirici unsur olarak dinin de önemli bir yeri vardı. Askeri fetihler de, küçük toplulukların büyük topluluklara dönüşmesinde etkili rol …

Devamı »

Kamu Maliyesi Nedir?

kamu maliyesi nedir

Kamu Maliyesi Nedir? Kamu Maliyesi, devlet faaliyetlerini iktisadi ve mali yönden ele alarak bu faaliyetlerin neden olduğu sorunlara çözüm arayan bir bilim dalıdır. Kamu maliyesinin temel konusunu; kamu gelirleri ve kamu harcamaları oluşturmaktadır. Kamu maliyesi yapılacak harcamaları ve bu harcamalar için gerekli gelirlerin sağlanması ile ilgili sorunları iktisadi, mali ve hukuki yönden incelemektedir. Kökeni Maliye, kavramsal olarak finansla aynı anlamda …

Devamı »

Katılım Bankacılığı Nedir?

katılım bankacılığı nedir

Katılım Bankacılığı Nedir? Katılım bankacılığı, faizsizlik prensibine göre çalışan ve bu prensibe uygun her türlü bankacılık faaliyetlerini yürüten, kar ve zarara katılma esasına göre fon toplayarak, ticaret, ortaklık ve finansal kiralama yöntemleri ile fon kullandıran bir bankacılık türüdür. Bu bakımdan islami bankacılık nedir sorusuna verilecek yanıt da katılım bankacılığı olacaktır. Çünkü katılım bankacılığının ortaya çıkış sebebi bankacılık faaliyetleri islami usüllere …

Devamı »

Yönetim Nedir?

yönetim nedir

Yönetim Nedir? Yönetim, belirli amaçlara ulaşabilmek için insanlara iş yaptırabilme, onların yaptıkları işlerde işbirliğini gerçekleştirebilme ve koordinasyonu sağlama faaliyetleridir. Yönetimi her şeyden önce bir iş ve faaliyeti olarak tanımlamalıyız. Diğer yandan bir organizasyondaki görev, sorumluluk ve ilişkiler setidir. Yönetimin Temel Fonksiyonları Yönetimin temel fonksiyonlaru şu şekilde maddelenebilir; Planlama Örgütleme Yönetme Koordinasyon (Eşgüdüm) Denetim Yönetimin İlişkili Olduğu Bilim Dalları Yönetimin ilişkili …

Devamı »

Pazarlama Karması Nedir? 4P Nedir?

pazarlama karması nedir

Pazarlama Karması Nedir? Pazarlama karması, modern pazarlama ile birlikte gelişen ve 4P şeklinde tanımlanan ve pazarlama sürecini tanımlayan karmayı ifade etmektedir. Pazarlama karması ilk kez ortaya Philip Kotler tarafından atılmıştır. Pazarlama karmasını 4P kavramlarını kapsamaktadır. Peki nedir bu 4P diye soracak olursanız, Product (Ürün), Price (Fiyat), Place (Dağıtım) ve Promotion (Tutundurma) olarak yanıtlayabiliriz. Pazarlama Karmasındaki 4P Neleri Kapsar? Ürün (Product): …

Devamı »

Tutundurma Nedir? Tutundurmanın Önemi

tutundurma nedir

Tutundurma – Pazarlama İletişimi Tutundurma tanım olarak, ürünleri, fikirleri, kavramları kabul etmeleri konusunda başkalarını ikna etmek olarak ifade edilmektedir. Tutundurma fiyat dışı rekabet aracıdır. Tutundurma aynı zamanda mal ya da hizmetlerin satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik olarak satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordine edilmesi olarak da tanımlama yapılabilir. Tutundurma Metodları Kişisel satış Reklam Halkla ilişkiler Satış …

Devamı »