Başlangıç / Genel Kültür / Din (sayfa 3)

Din

Şaman ve Alevi İlişkileri Hakkında

Şaman ritüellerinden Alevi Semahlarına Esrarlı Yolculuk Anadolu’da İslami inançla birlikte, İslam öncesi inanç ve ritüellerinin de halen yaşadığını görmekteyiz. İslam öncesi ritüellerin bir kısmı İslami motiflere birleştirilerek hayatını devam ettirmektedir. Yeseviliğe özgü zikir uygulamalarında da Şamani vecd halinin izlerine rastlanmaktadır. Tabi ki bu sema ve zikir uygulamalarında tesiri olan tek unsur şamanlığa ait değildir İslami olanlarla diğer inanç unsurları büyük …

Devamı »

İmam-ı Matüridi Kimdir?

Ehl-i sünnetin iki itikad imamından birincisidir. İsmi, Muhammed bin Muhammed Matüridi’dir. Künyesi, Ebu Mensur’dur. Doğum yeri Semerkand’ın Matürid nahiyesidir. Hicri 333 (m. 944) yılında Semerkand’da vefat etti. İmam-ı Matüridi, imam-ı a’zam Ebu Hanife’nin naklen bildirdiği ve yazdığı Ehl-i sünnet itikadının, kelam bilgilerini, ondan nakledenler vasıtasıyla kitaplara geçirdi, izah ve ispat etti. Kelam ilminde, akaidde müctehid olan imam-ı Matüridi, kelam ve …

Devamı »

Mezhepler Nasıl Ortaya Çıktı?

Mezheb Nedir? Kısaca ifade etmek gerekirse, her Müslüman; Kur’an’ın hükümlerini, Resulüllah’ın (sav) hadislerini ve sünnetini, daha sonraki sahabe ve tabiinin görüşlerini ve bunlara ait bütün ilimleri tam manasıyla öğrenip uygulayamayacağına göre bunları bilen bir alime tabi olmak zorundadır. Bu durum fiili bir zorunluluk olup farz veya vacip değildir.Günümüzde alim ve hocaefendilere halk tarafından yönlendirilen soruların en önde gelenlerinden biri de …

Devamı »

Zülkarneyn Aleyhisselam Kimdir?

Peygamber veyâ velî. Kur’ân-ı kerîmde kıssası, doğuya ve batıya seferleri zikr edilmiştir. Asıl ismi İskender’dir. Doğuya ve batıya gittiği için İskender-i Zülkarneyn diye anılmıştır. Nûh aleyhisselamın oğlu Yâfes’in soyundandır. Peygamber olup olmadığı açıkça bildirilmedi. Yemen’de yaşamış olan Münzir İskender ile Aristo’nun talebesi olan Makedonyalı İskender’den daha önce yaşadı. Sâlih bir zât olan Zülkarneyn aleyhisselamı Allahü teâlâ yeryüzündeki insanlara emir ve …

Devamı »

Tengrizm – Tanrıcılık Anlayışı Nedir?

Orta Asyanın uçsuz bucaksız bozkırlarında yaşayan atalarımızın inancı, Gök Tanrı = Kök Tengri inancıdır. Eski Türkçede Tanrı sözcüğü Tengri biçiminde söylenirdi (ayrıca Tengri sözcüğü, gök anlamına da gelirdi). Eskiden Kök olarak söylenen gök sözcüğünün ise Eski Türkçe’de üç anlamı vardı: Biri bugünkü kullandığımız anlamı ile gök, gökyüzü; biri, yine bugünkü kullandığımız anlamı ile mavi renk; biri de, bugün kullanmadığımız anlamı …

Devamı »

Türklerin İslamiyeti Kabul Edişi

İslam dinini kabul etmeden önceki dönemde Türkler, Şamanist kültürün etkisindeydiler ve Gök-tanrı (Gök-tengri) dinini benimsemişlerdi. Bununla birlikte, zamanın koşullarına bağlı olarak değişik dönemlerde değişik dinlere bağlı kalmışlardı. Örneğin, Çin’de (386-556) bir devlet kurmuş olan Tabgaç ile 552-742 yılları arasında hüküm sürmüş olan Türk kökenli Göktürk devleti Budizm’i benimserken, Uygur döneminde (745-840) Türkler arasında Maniheizm yaygınlık kazanmıştır. Bunun yanında, kimi Türkler …

Devamı »

Nasıl Şaman Olunur? Madde Madde Anlatım

1. Adım: Öncelikle emin misiniz onu iyice düşünmeniz gerekmektedir. Şaman yeryüzüne sağlık huzur ve mutluluk getirir(Kara şamanlardan bahsetmiyorum) Ten tanrı inancıdır. 2 Kutsal ruh olduğu kabullenilir(Müslümanlıkta meleklerle kıyaslayabiliriz) 1-Erlik: Kötü ruhtur Bkz: Şeytan Halkı günah işlemeye teşvik eder manevidir. 2-Ülgen:Ülgen iyi ruhtur insanların kötülük yapmasına karışmaz ama iyiliği teşvik eder. Manevidir. Öldükten sonra 2 dünya vardır 1 Kızıl tamu: Kötülerin …

Devamı »

Şamanizm Nedir? Nerede Ortaya Çıkmıştır?

Şamanizm (şamanlar tarafından “deneyim” olarak ifade edilir), varlığı tüm insanların tarihinde erken taş devrine ve daha da geriye kadar kanıtlanabilen, inisiyasyon içeren bir vecd ve trans tekniği. Günümüzde yenilenerek tekrar uygulanmaya başlanan şekline ise Neo-Şamanizm denir. Bilimcilerin Farklı Görüşleri   Şamanizm’in başlangıçta Batılılar’ca çoktanrılı bir ana etken, Şamanizm hakkında yeterince bilgisi olmayan ilk Batılı gezginlerin Şamanizm hakkında Batı’ya aktardıkları yüzeysel …

Devamı »