Başlangıç / Bilmemiz Gerekenler / Askeri ve Siyasi (sayfa 2)

Askeri ve Siyasi

Başkanlık Sistemi Nedir?

Latin Amerika Başkanlık Sistemi

Yasama, yürütme ve yargı organları arasında kesin bir ayrıma ve dengeye dayanan, yasama ve yargı organlarının demokratik denetimi içinde, yürütmenin iktidar olanaklarını genişleten bir hükümet sistemidir. Başkanlık sistemi, Başkanlık hükümeti sistemi olarak da adlandırılmaktadır. Bu tanım çerçevesinde dünyada hepsi birbirinden farklı, kendi tarihi, sosyolojik ve siyasal koşullarının ürünü olan başkanlık rejimleri mevcuttur. Bütün bu rejimlerin içinde herkes tarafından en başarılı …

Devamı »

Bilim ve Teknoloji İstihbaratı Nedir?

Bilim ve Teknoloji İstihbaratı Nedir? Bir ulusun bilimsel ve teknik kapasite ve faaliyetlerini tespite yönelik istihbarattır. Silâh sistemleri sofistike hale  geldikçe, bilim adamlarının geliştirdiği araştırma programlarının bunların silâh sanayisine uygulanabilirliğinin  keşiflerinin incelenmesi gerekir. İlke olarak bilimsel – teknik istihbarat orduların yeni silâh ve donanımlarını ve etkinliklerini incelemek için yapılmak ile birlikte Soğuk Savaş sonrasında nitelik değiştirerek ekonomik sektöre eklemlenmiş ve …

Devamı »

Coğrafi İstihbarat Nedir?

Coğrafya, dünya karaları ve denizcilerinin ve bir ölçüde atmosferinin, bunlar üzerindeki bitkilerin, hayvanların ve insanların bilimidir. Coğrafya, değişik fen ve sosyal bilimlerin ürettiği verileri kullanır ve bu verileri yer ve hareket çerçevesinde inceleyerek harita hâline getirir. Coğrafya, millî güç unsurlarını haritaya işleyen bir bilimdir. Hem fiziki hem de sosyal bir bilim olan coğrafya, tanımlayıcı bir olmanın ötesine geçerek, değerlendirmeler ve …

Devamı »

Ekonomik İstihbarat Nedir?

Ekonomik istihbaratın amacı, bir ülkenin amaçlarına ulaşıp ulaşamayacağını tespit için ülkenin sahip olduğu ekonomik kaynakların incelenmesidir. Ekonomik istihbarat gerçekleştirilirken seçilen temel istihbarat alanları tarım, sanayi, stratejik, ticarî maddeler, finans, stoklar ve ekonominin kontrolünün kimin /kimlerin elinde olduğudur. Bu hususlarda yapılan istihbaratı şöyle izah edebiliriz: “Tarımsal alana yönelik olan istihbarat, bir ulusun ziraî, hayvansal üretimlerinin çeşitliliği, yeterliliği konusunda bilgi toplar. Sanayi …

Devamı »

Biyografik İstihbarat Nedir?

Biyografik istihbarat, bir ülkenin politik, ekonomik, kültürel, askerî, toplumun yaşamında aktüel veya potansiyel önem taşıyan kişilerle olduğu kadar şüpheli ve gizli ilişkiler içinde olan bireylerle ilgili olarak toplânan özel ve kamusal nitelik taşıyan bilgileri içerir. Bazı istihbarat sorunları ancak biyografik istihbarat ile çözülebilir. Şüpheli ve gizli ilişkileri tespit edilen kişiler ile ilgili biyografik istihbaratta bu kişilerin içinde olduğu ilişki ağı …

Devamı »

Askeri istihbarat Nedir?

Askeri istihbarat Nedir? Askeri istihbarat, en basit ifade ile bir ülkenin askerî kapasitelerini, savaş yeteneklerini, çarpışma gücünü ve yeteneklerini anlamak için yapılan istihbarattır. Daha teknik bir dille ifade edersek, askerî istihbarat, yabancı ordular ve hava, deniz ve karadaki harekât bölgeleri ile ilgili, arazi ve iklim koşullarını da kapsayıcı şekilde yapılan istihbarat faaliyetidir. Uygarlık tarihinin her yüzyılının %87’sinin savaşlar ile geçtiği …

Devamı »

İstihbarat Alanları

Prof. Dr. Ümit Özdağ, Avrasya Dosyası Dergisi’nin İstihbarat Özel sayısındaki ‘Stratejik İstihbarat’ başlıklı makalesinde, belli başlı istihbarat alanlarını sıralayarak açıklar: 1)Askerî İstihbarat: Kara, deniz, Hava kuvvetleri ile füze sistemleri ve kitlesel imha silâhlarına yönelik bilgi toplama amacı ile yapılan istihbarattır. 2)Biyografik İstihbarat: Bir ülkede askerî, siyasî, kültürel, ekonomik elite yönelik yapılan bilgi toplama faaliyetidir. 3)Ekonomik İstihbarat: Ekonominin genel kapasitelerine, zayıf …

Devamı »

İstihbaratta Faydalanılabilir Bilgi Kaynakları

İstihbaratta Faydalanılabilir Bilgi Kaynakları

İstihbaratta Faydalanılabilir Bilgi Kaynakları İstihbaratta Faydalanılabilir Bilgi Kaynakları 1- İstihbarat örgütünün kurumsal bilgi birikimi 2- Kitaplardaki bilgi 3- Enformasyon kaynaklarındaki bilgi (Gazete, internet, Tv vb.) 4- Elemanlardaki örtülü bilgi 5- Kongre, konferans, toplantılardaki bilgi 6- Arşivlerdeki bilgi, resmî kamu belgeleri 7- Kamu kurum ve kuruluşlarındaki kurumsal bilgi 8- Tanımlar, tasarımlar, plânlar, projeler 9- Rakiplerdeki bilgi 10- Hedef ülkelerdeki bilgi 11- …

Devamı »

Ordularda Onluk Sistem

Ordularda Onluk Sistem

Ordularda Onluk Sistem Ordularda Onluk Sistem Orduyu ordu yapan, onun düzenidir. Günümüzde kullanılan düzen ise Onluk Sistem olarak adlandırılır. Ordu onluk parçalara bölünür, böylece orduların yönetimi kolaylaşır. Ordu, parçadan bütüne doğru gider. Onluk Sistem ilk olarak Hun Türkleri tarafından kullanılmıştır. Onluk sistemi üreten kişi, büyük Hun Hakanı Mete Han(Oğuz Kağan)’dır. Onluk sistem sayesinde kılıçları ve atlarıyla çağ açıp kapatan Türklerin …

Devamı »

İdeolojik Taarruz Nedir?

ideolojik taarruz

ideolojik taarruz nedir? Modern anlamda bunun adı ideolojik taarruz … Bir milletin ortak aklına hücum edilmesine verilen ad. ‘Hayatta kalmanın tek şartı var: Kazanmak isteyen her şeyi yapar, herkesi harcar!’ dır. Bu kapitalizmin de ana kuralıdır. Kapitalizm orman kanunudur. Güçlü olan öbürlerini yok eder. Kural budur! Bunun için ekonomiyi, siyasi mekanizmaları, silahlı gücü, bilimi ve medyayı kullanır. Soğuk savaş döneminde propaganda …

Devamı »