Kamu Yönetimi Nedir?

kamu yönetimi nedir

Kamu Yönetimi Nedir?

Kamu yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikalarını belirlemeyi ve uygulamayı, yapısal anlamda ise devletin örgütsel yapısını ifade eder. Kamu, sözcük anlamı olarak bir ülkede yaşayan halkın tümünü ifade ederken; kamu yönetimi bu bütünün idaresi anlamına gelmektedir.

kamu yönetimi nedir

Devletin çeşitli kademelerinde ekonomik ve sosyal yönden gelişme sağlayacak kişiler ise kamu yöneticisi olarak tanımlanmaktadır. Kaymakam, müfettiş, vali, yönetici gibi ünvanlar ile devlet sektöründe çalışan, hükümet tarafından, uygulanmak istenen kanun ve emirlerin uygulanması görevini yerine getirirler.

Kamu Yönetiminin Kapsamı

Kamu yönetimi, bütün bir toplumun iç içe girmiş ve çoğu kez birbirleriyle çelişen sorunları arasında işleyen idari bir mekanizmadır. Toplumlar, hacim ve ilişkilerdeki yoğunluk bakımından genişledikçe devletler de yapı ve işlev bakımından büyümekte; devlet kurumları olarak uzmanlaşmakta ve farklılaşmaktadır. Bir bakımdan innovatif bir yapı kazanmaktadır. Bu bakımdan geniş yelpazeye sahip olan kamu idaresi alanı, çok kapsamlı ve çok güçlü bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kamu ile ilgili temel kavramlardan söz edecek olursak; toplumun bütününü ilgilendiren düzen “kamu düzeni“, devlet eliyle yürütülen ekonomik faaliyetler “kamu sektörü“, devlet hizmetinde çalışan görevliler “kamu personeli“, belli bir konuda toplumun büyük bir kesimi tarafından benimsenen görüş “kamuoyu“, kamu yararı amacı güderek insan ve mal topluluklarını “kamu tüzel kişileri“, devletin kuruluş ve işleyişini, öteki devletlerle, kamu tüzel kişileri ve özel kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen kurallar bütününü “kamu hukuku” olarak tanımlayabiliriz.

Kamu Yönetiminin Yönü

Temel bilgilerini yukarıda belirttiğimiz kamu yönetiminin temelde iki yönü bulunmaktadır. Bunlar, işlevsel ve yapısal yöndür. İşlevsel bir kavram olan kamu yönetimi, genel kuralları (yasaları) ve kamu politikaları kararını ugulama sürecidir. Genel kurallar, bu süreç vasıtasıyla ferdi olayların çözümüne ilişkin özel kararlara dönüşmektedir. Bu bağlamda kamu yönetimi, geniş anlamdaki yönetim sektörünün siyasi ortamında yer almaktadır. Bu yönüyle kamu yönetimi, kamu politikalarının belirlenmesinde önemli bir role sahiptir ve böylece siyasî sürecin bir parçasını oluşturur. Kısaca kamusal yönetim, işlevsel anlamda kamu politika­larının belirlenmesi ve yürütülmesi sürecidir

Yapısal bir kavram olarak kamu yönetimi ise, devletin örgütsel görünümünü yansıtır. Her devlet, yasalarla belirlenen görevlerini yerine getirmek için ulusal ve yerel düzeyde çeşitli örgütlenmelere gider. Bu kamu örgütleri, devletin yapısal yönünü meydana getirir. Bu örgütlerin temel amacı, anayasa ve yasalarla belirlenen işlevleri yerine getirmektir. Siyasi iktidarlar bu örgüt vasıtasıyla amaçlarını ve programlarını gerçekleştirir. Bu anlamda kamu yönetimi siyasi organların yürütmeye ilişkin koludur; devlet ve toplum düzeninin temel daya­nağıdır. Devlet ve toplum düzeninin varlığı ve sürekliliği her şeyden önce kamu yönetiminin kesintisiz işlemesine bağlıdır

Akademik Anlamda Kamu Yönetimi

Kamu yönetimi, bir akademik disiplin olduğu kadar, aynı zamanda, kamu poli­tikalarım oluşturma ve bunları uygulama, planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon, denetim, sevk ve idare gibi eylem ve işlemlerden meydana gelen faaliyetler bütünüdür. Kamu yöneticilerinin faaliyetleri çeşitlidir ve eğitim alan­ları da farklıdır. Örneğin kamu yönetimi alanında idareci olarak görev yapan mühendis, iktisatçı, planlamacı ve maliyeci gibi meslek mensupları da kamu yöneticisi olarak nitelendirilirler. 

Kamu yönetiminin akademik.bir disiplin olarak tanımını şöyle yapabiliriz: Ka­musal yönetim, kamu bürokrasisini ve onun mal ve hizmet sunduğu halkla olan ilişkilerini anlamaya ve geliştirmeye yönelik pratik ve teoriden meydana gelen bir disiplindir. Bu disiplin, devletin yürütmeye ilişkin kolunun daha etkili ve verimli işlemesini sağlayacak düşünce, Örgüt, personel, kamu politikaları, uygu­lamalar ve yöntemlerle ilgilenmektedir.

Feyyaz Dostum

Hakkında: Feyyaz Dostum

Her hususta bilgi, her hususta kazanç demektir. 1987'den beri...

Yazarın tüm yazılarını görüntüle

One Comment on “Kamu Yönetimi Nedir?”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir