Hangi Türk Boyundansın?

hangi türk boyundansın

Hangi Türk Boyundansın?

hangi türk boyundansın
Oğuz Boyları Tablosu

Oğuz Türklerinin 24 boyunun Anadoluya geldiklerinde yerleştiklerin bilgilerini aşağıda paylaştık. Sizler de memleketinize yerleşen boyun, yani muhtemel soyunuzun hangisi olduğunu öğrenmek isterseniz yazımızdan yararlanabilirsiniz.

Soyumuz, Oğuz Han‘dan gelmektedir. Atamız Oğuz Han‘ın “Gün Han, Ay Han, Yıldız Han, Gök Han, Dağ Han, Deniz Han” adlarında 6 (altı) tane oğlu vardır. Oğuz Han’ın her oğlunun da dört tane oğlu vardır. İşte Atamız Oğuz Han’ın altı oğlundan olan 24 tane torunu, bugünkü “24 Oğuz Boyu“nu meydana getirmiştir. Bütün dünyaya yayılan Oğuzlar, bu 24 boya dayanmaktadır.
Şimdi bu boy adlarının ne anlama geldiklerini ve bu boyların nerede yaşadıklarına bakalım:

Boz-Oklar:

Dış Oğuzlar da denip, Sağ kolu teşkil ederler.
1. Gün-Alp/Gün-Han: Sembolü şâhin. Oğulları:
a) Kayıg/Kayı-Han: “Sağlam, berk” anlamındadır. Üç kıta ve yedi denize altı yüz yıldan fazla hâkim olan Osmanlı sülâlesi bu boydandır. Kayı Boyundan Ertuğrul Gâzi ve her biri birer müstesnâ şahsiyete sâhip, çoğu dâhî, cihangir, kumandan, şâir ve sanatkâr olan Osmanlı sultanları, Kayı Han neslinin kıymetini göstermeye kâfidir.
b) Bayat: “Devletli, nîmeti bol” anlamındadır. Maraş ve çevresine hâkim olan Dulkadiroğulları, İran’da Kaçarlar, Horasan’da Kara Bayatlar, Maku ve Doğubeyazıt hanları, Kerkük Türkmenlerinin çoğu, bu boydandır. Dede Korkut kitabını 1480’de Hicaz’da yazan Tebrizli Hasan ve meşhûr şâir Fuzûlî bu boydandır.
c) Alka-Bölük/Alka-Evli: “Nereye varsa başarı gösterir” anlamındadır. Türkiye ve Âzerbaycan’daki Alaca, Alacalılar adı taşıyan yerler bu boyun hatırasıdır.
d) Kara-Bölük/Kara-Evli: “Kara otağlı (çadırlı)” anlamındadır. Karalar ve karalı gibi coğrafî yer adları bunlardan kalmadır.
2. Ay-Alp/Ay-Han: Sembolü kartal. Oğulları:
a) Yazgur/Yazır: “Çok ülkeye hâkim” anlamındadır. Ab-Yabgu devrindeki Yenibent Yabguları, Batı Türkistan’daki Cend Emirleri, Kara-Daş denilen Horasan Yazırları, Ahıska’dan aşağı Kür boyundaki Azgur-Et (Azgur Yurdu) Kalesi, Kürmanç Kürtlerinin Azan Boyu, Toroslardaki Gündüzoğulları Hanedanı bu boydandır.
b) Tokar/Töker/Döğer: “Dürüp toplar” anlamındadır. Yenikentli Vezir Ayıdur, Harput-Diyarbakır-Mardin hâkimleri, Artuklular, Sincar-Siverek, Suruç arasında hâkim eski Caber Beyleri, Memluklar devrinde Halep Döğeriyle Hama Döğerleri, bugünkü Mardin-Urfa arasında yirmi dört oymaklı Kürt Döğerleri, Hazar Denizi doğusundaki Saka Boyu Takharlar; Şavşat’taki Ören kale, To-Kharis ve Malatya’nın Tokharis bucağı, Dağıstan’daki Digor ve Kars ve Arpaçay sağındaki Digor kazası bu boydan hatıradır.
c) Totırka/Dodurga/Dödürge: “Ülke almak ve hanlık yapmak” anlamındadır. Sivas doğusundaki Tödürgeler bu boydandır.
d) Yaparlı: “Misk kokulu” anlamındadır. Zaza Çarekliler ve misk ticareti yapan Yaparı Oymağı bu boydandır. Yaparı Oymağının Akkoyunlu ve Giraylı camilerinin mihrap duvar harcına bu güzel ıtriyattan kattıklarından hâlâ hoş kokmaktadır. Diyarbakır ve Kırım’da hatıraları vardır.
3. Yıldız-Alp/Yıldız Han: Sembolü tavşancıl. Oğulları:
a) Avşar/Afşar: “Çevik ve vahşî hayvan avına hevesli” anlamındadır. Hazistan Beyleri, Konya’daki Karamanoğulları, İran’daki Avşarlı Nâdir Şah ve hanedanı, Ürmiye ve Horasan Afşarları bu boydandır.
b) Kızık: “Yasakta pek ciddi ve kuvvetli” anlamındadır. Gaziantep, Halep ve Ankara çevresindeki Kızıklar, Doğu Gürcistan’da ve Şirvan batısındaki ovaya Kızık adını verenler bu boydandır.
c) Beğdili: “Ulular gibi aziz” anlamındadır. Harezmşahlar, Bozok/Yozgat-Raka/Halep çevresindeki Beğdililer, Kürmanç Badılları bu boydandır.
d) Karkın/Kargın: “Taşkın ve doyurucu” anlamındadır. Akkoyunlu-Dulkadiroğlu ve Halep-Hatay bölgesindeki Kargunlar, Doğu Anadolu ve Âzerbaycan’daki ilkbaharda eriyen karların suları ile kopan sel ve su kabarmasına da Kargın/Korkhun denilmesi bu boyun adındandır.
Üç-Oklar: İç Oğuzlar da denilip, sol kolu teşkil ederler.
1. Gök-Alp/Gök Han: Sembolü sungur. Oğulları:
a) Bayundur/Bayındır: “Her zaman nîmetle dolu yer” anlamındadır. Akkoyunlular sülâlesi, İzmir’den Âzerbaycan’daki Gence’ye kadar Bayındır adlı yerler bu boydan gelir.
b) Beçene/Beçenek/Peçenek: “İyi çalışkan, gayretli” anlamındadır. Karadeniz kuzeyi ile Balkan Yarımadasına göçen ve 1071 Malazgirt ile 1176 Miryokefalon Meydan Muhârebelerinde Bizanslılardan ayrılarak Selçuklular safına geçen Peçenekler, Dicle Kürmançlarının iki ana kolundan güneydeki Beçene Kolu, Ankara-Çukurova Halep bölgelerindeki Türkmen oymaklarından Peçenekler bu boydandır.
c) Çavuldur/Çavındır: “Ünlü, şerefli, cavlı” anlamındadır. Türkmenistan’da Mangışlak Çavuldurları, Çorum çevresindeki Çavuldur ve Anadolu’daki Çavdar Türkmen oymakları, Erzurum ve çevresindeki Çoğundur adlı köyler bu boyun adından gelmektedir.
d) Çepni: “Düşmanı nerede görse savaşıp hemen çarpan, vuran ve hızlı savaşan” anlamındadır. Rize-Sinop arasındaki çok usta demirci Çepniler ve Çebiler, Kırşehir, Manisa-Balıkesir çevresindeki ve Kars ile Van bölgelerinde Türkmen Oymağı Çepniler bulunmaktadır.
2. Dağ-Alp/Dağ Han: Sembolü uçkuş. Oğulları:
a) Salgur/Salur: “Vardığı yerde kılıç ve çomağı ile iş görür” anlamındadır. Kars ve Erzurum hâkimi Salur Kazan Han Sülâlesi, Sivas-Kayseri hükümdarı âlim ve şair Kadı Burhâneddin Ahmed ve Devleti, Fars Atabegleri, Salgurlular, Horasan’daki Teke-Yomurt ve Sarık adlı Türkmenlerin çoğu bu boydandır.
b) Eymür/Imır/İmir: “Pek iyi ve zengin” anlamındadır. Akkoyunlu, Dulkadirli ve Halep Türkmenleri içindeki Eymürlü/İmirlü oymakları, Çıldır ve Tiflis’teki iyi halıcı ve keçeci Terekeme Oymağı bu boydandır.
c) Ala-Yontlup/Ala-Yundlu: “Alaca atlı, hayvanları iyi” anlamındadır. Yonca kelimesi bu boyun hatırasıdır.
d) Yüregir/Üregir: “Daima iyi iş ve düzen kurucu” anlamındadır. Orta Toros ve Çukurova Üç-Oklu Türkmenlerinin çoğu, Adana’daki Ramazanoğulları bu boydandır.
3. Deniz Alp/Deniz Han: Sembolü çakır. Oğulları:
a) Iğdır/Yiğdir/İğdir: “Yiğitlik, büyüklük” anlamındadır. İçel’in Bozdoğanlı Oymağı, Anadolu’da yüzlerce yer adı bırakan İğdirler, İran’da büyük Kaşkay-Eli içindeki İğdirler ve Iğdır adı, bu boyun hâtırasıdır.
b) Beğduz/Bügdüz/Böğdüz: “Herkese tevâzu gösterir ve hizmet eder anlamındadır. Dicle Kürtleri ilbeği olup, Hazret-i Peygamber’e elçi giden (622-623 yılları arasında Medîne’ye varan), Bogduz-Aman Hanedanı temsilcisi ve Kürmanç’ın iki ana kolundan Bokhlular/Botanlar, Yenikent-Yabgularından onuncu yüzyıldaki Şahmelik’in Atabegi Kuzulu, Halep Türkmenlerinden Büğdüzler bu boydandır.
c) Yıva/Iva: “Derecesi hepsinden üstün” anlamındadır. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşâh (1072-1092) devrinde Suriye ve Filistin’i feth eden Atsız Beğ, 12. yüzyılda Hemedân batısında Cebel bölgesi hâkimleri Berçemeoğulları, Haçlıları Halep çevresinde yenen Yaruk Beg, Güney-Âzerbaycan’daki Kaçarlu-Yıva Oymağı bu boydandır. Ankara’da çok makbul yuva kavunu bu boyun yerleştiği ve adları ile anılan köylerde yetişir.
d) Kınık: “Her yerde aziz, muhterem” anlamındadır. Büyük ve Anadolu Selçuklu devletleri, Orta Toroslardaki Üçoklu Türkmenler, Halep-Ankara ve Aydın’daki Kınık Oymakları bu boydandır.
Oğuz boylarının Anadolu’daki son durumu aşağıda verilmiştir. CTRL + F yaparak memleketinizi şehir ya da ilçe olarak aratabilirsiniz.
1-KAYI
Kayıhan ………………………………………Afyon-Emirdağ
Karaçavuş(Kürtler kayı)…………………………… Amasya
Kayı (Balakayı) ……………………………………… Ankara-Yenimahalle-Kazan
Yenikayı (Zirkayı )…………………………………… Ankara-Yenimahalle-Yenikent
Kayı ………………………………………….. ………. Ankara-Güdül
Kayısopran…………………………………. ………… Bolu-Gerede
Kayı………………………………………. …………… Burdur-Çeltikçi
Demirli ( Kayı )……………………………………….. Burdur-Ağlasun-Karaaliler
Kayıçivi…………………………………… ……………Çankırı-Kargın
Gölezkayı………………………………….. …………. Çankırı-Eldivan
Hisarcıkkayı……………………………….. …………. ” “
Kayı………………………………………. …………… Çankırı-Ilgaz-Belören
Kayılar (Kayıbekir)………………………………… …Çankırı-Orta
Kayıören…………………………………… …………. Çankırı-Orta
Çaparkayı………………………………….. ………… Çankırı-Şabanözü
Kayı………………………………………. ………….. Çorum-Merkez
Kayı ………………………………………….. ………. Çorum-İskilip
Kayı………………………………………. ………….. Çorum-Mecitözü
Kayhan (Kayhanköy )………………………………. Denizli-Merkez
Kayı (Selmik)…………………………………… ……. Diyarbakır-Bismil-Yukarısalat
Kayı (Yukarışingirik)……………………………. …. Diyarbakır-Dicle
Kayı………………………………………. ………….. Erzincan-Refaiye-Akarsu
Kayı………………………………………. ………….. Eskişehir-Çifteler
Kayı………………………………………. ………….. Eskişehir-Mihalıççık
Kayhan( Kayıhan)…………………………………… Giresun-Bulancak
Kayı………………………………………. ………….. Isparta (Merkez)
Kayı………………………………………. ………….. Kastamonu-Kuzkaya
Kurtkayı (Merzuklar)……………………………….. ” ” Kayıköy……………………………………. ………… Kastamonu-Daday
Aşağıkayı………………………………….. …………. Kastamonu-Tosya
Yukarıkayı…………………………………. ……….. ” “
Kayıcılar………………………………….. …………. Konya-Bozkır-Belören
Kayı………………………………………. ………….. Kütahya-Emet
Kayı………………………………………. ………….. Kütahya-Tavşanlı
Kayı………………………………………. ………….. Nevşehir-Hacıbektaş
Kayı………………………………………. ………….. Niğde-Bor
Kayı ( Hedil )…………………………………………. Mardin-İdil-Haberli
Kayı………………………………………. ………….. Sivas-Suşehri-Akıncılar
Kayı………………………………………. ………….. Tekirdağ ( Merkez )
2-BAYAT
Şambayadı………………………………….. ………. Adana (Merkez)
Şambayat(Bucak)…………………………….. ……. Adıyaman-Besni
Bayatcık…………………………………… ………… Afyon (Merkez )
Bayat(Hambarcın)……………………………. ……. Afyon-Emirdağ
Bayat……………………………………… ………… Amasya(Ezine)
Bayat……………………………………… ………… Amasya(Merzifon)
Bayat……………………………………… ………… Ankara-Ayaş
Küçükbayat(Bayatatik)……………………….. ….. Ankara-Bala-Karakeçili
Zümrütova (Bayat )………………………………… Antalya-Elmalı-Akçay
Bayat……………………………………… ………… Antalya-Korkuteli
Bayatbademleri……………………………… ……… ” – “
Bayat……………………………………… …………. Aydın-Konakpınar
Bayat……………………………………… …………. Bilecik-Gölpazarı
Yakabayat………………………………….. ………. Bolu-(Merkez)
Bayatlar…………………………………… ………… Çanakkale-Yenice-hamdibey
Bayat……………………………………… …………. Çorum-Merkez(ilçe)
Bayat……………………………………… …………. Çorum-Kargı
Bayat……………………………………… …………. Denizli-Çivril
Bayat ( Füseyni)…………………………………… … Diyarbakır-Çermik
Bayatlı……………………………………. ………….. Gaziantep(Merkez)
Bayatköyü………………………………….. ……….. Isparta-Atabey
Özbayat (Gemenbayat)……………………………… Isparta-Yalvaç
Bayatdoğanşali……………………………… ………. Kars-Iğdır-Taşburun
Bayat……………………………………… …………. Kastamonu-Tosya
Bayat……………………………………… …………. Konya-Hatip
Yağlıbayat…………………………………. ………… Konya-Obruk
Bayat……………………………………… ………… Konya-Beyşehir
Karabayat………………………………….. ………. Konya-Beyşehir-Doğanbey
Bayat……………………………………… ………… Kütahya-Aslanapa
Bayat……………………………………… ………… Kütahya-Sabuncu
Bayat……………………………………… ………… Manisa-Gördes
Bayat……………………………………… ………… Manisa-Soma
Bayat……………………………………… ………… Niğde-Bor
Bayat……………………………………… …………. Sakarya-Geyve
Bayat……………………………………… …………. Sinop-Durağan
Kalınbayat…………………………………. ……….. Urfa-Hilvan-Gölcük
Bayatören (Bayatviran)…………………………….. Yozgat-Osmanpaşa
3-ALKA-EVLİ
Halkahavlı…………………………………. ……….. Samsun-Vezirköprü
Halkaavlu………………………………….. ……….. Manisa-Kırkağaç-Gelembe
4-KARA- EVLİ
Karaevli…………………………………… ……….. Kastamonu-Kuzyaka
Karaevli…………………………………… ……….. Tekirdağ-Merkez
Karaevligeriş………………………………. ………. Zonguldak-Çaycuma-Perşembe
Karaevliçavuş (Çilesizoğlu)……………………….. ” ” “
5-YAZIR
Yazır……………………………………… ………… Ankara-Çubuk
Yazır……………………………………… ………… Antalya-Korkuteli
Kumluca yazırı(iydiryazırı)……………………….. Antalya-Kumluca
Yazır ( Finike yazırı)………………………………. Antalya-Finike
Yazır……………………………………… ………… Aydın-Karacasu
Yazırlı……………………………………. ………… Aydın-Na…..
Gölcük ( Yazır)…………………………………….. Burdur-Gölhisar-Çavdır
Yazır……………………………………… ………… Burdur- Ağlasun
Yazır……………………………………… ………… Çorum- Sungurlu-Boğazkale
Yazır……………………………………… ………… Denizli-Acıpayam
Yazır……………………………………… ………… Denizli-Çal
Yazır……………………………………… ………… Edirne-Enez
Yazır……………………………………… ………… Eskişehir-Sivrihisar-Günyüzü
Yazır……………………………………… ………… Gaziantep-Nizip-Barak
Yazır……………………………………… ………… Kayseri-Merkez
Yazır……………………………………… ………… Konya-Sille
Yazır……………………………………… ………… Konya-Doğanhisar
Yazır ( Kuzeyrip )………………………………….. Mardin-Savur-Sürgücü
Yazır……………………………………… ………… Tekirdağ-Barboros
6- DÖĞER
Döğer……………………………………… ………. Afyon-İhsaniye
Aşağı Düver……………………………………… .. Bolu-Gerede-Çavuşlar(Dörtdivan)
Yukarı-Döğer……………………………………… ” ” ” “
Düğer……………………………………… ………. Burdur (Merkez)
Döğer (Dibni)……………………………………. .. Diyarbakır-Dicle
Döver (Düver)……………………………………. . Hatay-Harbiye
Düverlik…………………………………… ……… İzmir-Torbalı
Düğer……………………………………… ……… Kayseri-Himmetdede
Döğer (Düğer)……………………………………. . Konya-Ilgın
Düğer……………………………………… ………. Mugla-Fethiye-Kemer
Düğer……………………………………… ………. Sivas-Hafik
Düğer……………………………………… ………. Urfa-Hilvan-Ovacık
7- DODURGA
Dodurga……………………………………. ……… Afyon-Sandıklı
Dodurga……………………………………. ……… Ankara-Yenimahalle
Dodurga……………………………………. ……… Bilecik-Bozüyük
Yeni Dodurga……………………………………. .. Bilecik-Bozüyük-Dodurga
Dodurga……………………………………. ……… Bolu( Merkez)
Dodurga……………………………………. ……… Bolu-Mudurnu
Dodurga……………………………………. ……… Çankırı-Çerkeş
Dodurga……………………………………. ……… Çankırı-Orta
Dodurga……………………………………. ……… Çorum-Osmancık
Aşağı Dodurga(Dodurgalar) …………………….. Denizli Acıpayam
Yukarı Dodurga(Dodurgalar)…………………… ” “
Dodurga……………………………………. …….. Mugla-Fethiye-Eşen
Dodurga……………………………………. …….. Sinop-Boyabat
Demiryut(Tödürge)…………………………… ….. Sivas-Zara
Dodurga……………………………………. ……… Tokat-Çamlıbel
Dodurga……………………………………. ……… Zonguldak-Ulus
8- YAPARLI
Yeni Yapar……………………………………… …. Bolu-Gerede
Eski Yapar……………………………………… …. Çorum-Alaca
9- AVŞAR ( AFŞAR )
Afşar……………………………………… ………… Afyon-Dinar-Dombayova
Avşar……………………………………… ……….. Amasya-Ezine
Afşar……………………………………… ………… Ankara-Bala
Büyük Afşar……………………………………… … Ankara-Delice
Küçük Afşar……………………………………… … Ankara-Delice
Afşar……………………………………… …………. Ankara-Güdül
Afşar……………………………………… …………. Ankara-Kalecik-Çandır
Avşar (Burhaniye)………………………………… .. Ankara-Polatlı
Afşar……………………………………… …………. Şereflikoçhisar-Ağaçören
Avşar (Afşar)……………………………………. …. Antalya-Elmalı_Akçay
Avşar……………………………………… ………… Aydın-Söke
KocaAvşar………………………………….. ……….Balıkesir-Merkez
Çam Avşar……………………………………… ……Balıkesir-Balya
Afşar(Afşargıdırıç-Afşargidiriç)……………………Bolu-Merkez
Afşartarakçı……………………………….. ……….. Bolu-Gerede
BirinciAfşar(afşarevvel)…………………….. ………Bolu-Gerede
İkinci Afşar(afşarsanı)……………………………. … ” “
Afşar……………………………………… …………. Bolu-Mengen-Gökçesu
Afşar……………………………………… …………. Bursa-Yenişehir
Afşar……………………………………… …………. Çankırı-Çerkeş
Avşar……………………………………… …………. Çorum-Kargı-Hacıhamza
Menteşe(Afşar)……………………………… ……….Denizli-Honoz
KarahüyükAfşarı…………………………….. ………Denizli-Acıpayam
KumAfşarı………………………………….. ……….. ” “
Avşarözü(Hüseyinşeyh)……………………….. …… Erzincan-Refaiye
YakaAvşar………………………………….. ……….Isparta-Eğridir-Aksu
Afşar……………………………………… …………..Isparta-Gelendost
Afşar……………………………………… …………. Kastamonu-İhsaniye(Araç)
Afşargüney…………………………………. ………..Kastamonu-Küre
Afşarimam………………………………….. ……….. ” “
Afşar……………………………………… …………..Kastamonu-Taşköprü
Avşarpotuklu……………………………….. ……….Kayseri-Pınarbaşı
Avşarsöğütlü……………………………….. ………..Kayseri-Pınarbaşı-Pazarören
Büyüksöbeçimen( Avşar)…………………………… Kayseri-Sarız
BayAfşar…………………………………… …………Konya-Beyşehir
KüçükAfşar…………………………………. ………. ” “
Afşar……………………………………… ………….Konya-Çumra-Dinek
Afşar……………………………………… ………….Konya-Hadim-Taşkent
Afşarlı……………………………………. …………. Konya-Kadınhanı-Kurtasanlı
Afşar……………………………………… ………….Kütahya-Emet-Pazarören(örencik)
Afşar(Kürtleravşarı)………………………… …….. Kahramanmaraş-Merkez
Avşarlı……………………………………. ………… Kahramanmaraş-Türkoğlu
Avşar……………………………………… ………… Mugla-Milas
Afşar……………………………………… ………….Manisa-Sarıgöl
Avşar……………………………………… …………Manisa-Gördes-Köprübaşı
Avşar……………………………………… ……… Manisa-Turgutlu
Avşarcık…………………………………… ……… Sivas-Divriği
Avşar……………………………………… …………Sivas-İmranlı-Karacaören
Avşar……………………………………… …………Sivas-Suşehri-Akıncılar
Avşarören(Avşarveran)……………………….. …. .Sivas-Kangal-(Akpınar)
Avşar……………………………………… …………Sivas-Zara-Şerefiye
Avşar(Apşur)……………………………….. ………Tekirdağ-Barboros
Avşarağzı………………………………….. ………..Tokat-Çamlıbel
Avşaralanı…………………………………. …….. Yozgat-Çayıralan
Afşar……………………………………… ……….. Zonguldak-Eflani
10- KIZIK
Kızık……………………………………… ……… Afyon-Sandıklı
Kızık……………………………………… ……… Amasya-Gümüşhacıköy-Saraycık
Kızık(Ravlıkızıgı)………………………….. …… Ankara-Çubuk-Akyurt
Kızık……………………………………… ……… Ankara-Kızılcahamam(Çeltikçi)
Kızıklı……………………………………. ……… Balıkesir-Burhaniye
Kızık……………………………………… ……… Balıkesir-Manyas
Kızıksa( Kızılköy)………………………………… ” – “
Kızık……………………………………… ……… Bolu-Seben
Sarıkaya( Kızık)…………………………………. Bolu-Kıbrıscık
Cumalıkızık………………………………… …… Bursa(Merkez)
Fidye Kızık……………………………………… .. Bursa(Merkez)
DereKızık………………………………….. ……. Bursa-Gürsu
HamamlıKızık……………………………….. …. Bursa-Gürsu
Kızıklı……………………………………. ……… Çorum-Alaca
Kızık Hamurkesen………………………………. Gaziantep-Merkez
Övündük (YenidinekKızık)…………………….. ” “
Kızık……………………………………… ……… Kahramanmaraş-Andırın
Kızık……………………………………… ……… Kayseri-Güneşli
Kızık……………………………………… ……… Kayseri-Develi
Kargınkızıközü……………………………… ….. Kırşehir-Kaman
Yenigüdemem (Kızık)…………………………… Karaman
Kızık……………………………………… ……… Kütahya-Emet-Örencik
Kızık……………………………………… ……… Kütahya-Köprüören
Kızık……………………………………… ……… Kütahya-Simav
Kızık (Kınık)……………………………………. . Malatya-Arguvan
BüyükKızık…………………………………. ….. Sinop-Gerze-Dikmen
KüçükKızık…………………………………. ….. ” – ” – “
Kızık……………………………………… ……… Sivas-Zara-Şerefiye
Kızık……………………………………… ……… Tokat-Çamlıbel
Kızık……………………………………… ……… Tunceli-Ovacık-Yeşilyazı
11- BEĞ- DİLİ
Beydili……………………………………. …….. Ankara-Nallıhan
Beydili……………………………………. …….. Ankara-Nallıhan-Beydili
Beydili ( Ovacık )………………………………. Çankırı-Orta(Ovacık)
Beydini……………………………………. ……. Çankırı-Ovacık
Bedil……………………………………… …….. Çankırı-Çerkeş
Beydili……………………………………. …….. Çorum-Merkez
Beydili……………………………………. …….. Çorum-Bayat
Beydili……………………………………. …….. Denizli-Çivril-Işıklı
Beydili (Arabanbeydilli)……………………….. Gaziantep-Araban
Beydili……………………………………. …….. Isparta-Sütçüler
Beydili……………………………………. …….. İçel-Gülnar
Beydili……………………………………. …….. Karaman
Beydili……………………………………. …….. Sivas-Hafik
12- KARGIN
Kargın…………………………………….. ……. Afyon-Sandıklı
Kargın…………………………………….. ……. Ankara-Çubuk
Kargın…………………………………….. ……. Ankara-Kalecik-Çardır
Kargın…………………………………….. ……. Kırıkkale-Balışeyh(Balışık)
Kargın…………………………………….. ……. Antalya-Korkuteli
Kargın…………………………………….. ……. Balıkesir-Bigadiç
Kargın…………………………………….. ……. Çorum-Alaca
Derekargın…………………………………. ….. Çorum-İskilip
Kargın…………………………………….. …… Erzincan-Tercan
Kargın…………………………………….. …… Eskişehir-Merkez
Karkın…………………………………….. …… Eskişehir-Sivrihisar
Kargın…………………………………….. ……. Kastamonu-Tosya
Kargın-Kızıközü……………………………….. Kırşehir-Kaman
Kargın-Meşe…………………………………… ” – “
Kargın-Selimağa………………………………. ” – “
Kargın-Yenice…………………………………. ” – Mucur
Karkın…………………………………….. …… Konya-Çumra
Dedekarkın…………………………………. ….. Malatya-Yazıhan
Kargın…………………………………….. ……. Manisa-Turgutlu-Ahmetli
Kargınışıklar………………………………. ….. Manisa-Demirci-Karbasan
Kapugargın(Kargınkürü)……………………… Muğla-Köycegiz-Ortaca
Kargın…………………………………….. ……. Aksaray-Taşpınar
Kargın…………………………………….. ……. Sivas-Koyulhisar
Kargın…………………………………….. ……. Sivas-Yıldızeli-Çırçır
Kargın (Demenikargın)………………………… Tokat-Çamlıbel
Kargıncık (Karkıncık)…………………………. ” – “
Kargın…………………………………….. ……. ” – Turhal
13- BAYINDIR
Bayındırlı…………………………………. ……. Adana-Bahçe-Haruniye
Bayındır…………………………………… ……. Ağrı-Tutak
Bayındır…………………………………… ……. Ankara-Çankaya
Bayındır…………………………………… ……. Ankara-Çamlıdere-Peçenek
Bayındır…………………………………… ……. Antalya-Elmalı
Bayındır…………………………………… …….. Antalya-Kaş
Bayındır…………………………………… ……. Aydın-Na…..
Ovabayındır………………………………… ….. Balıkesir-Merkez
Bayındır…………………………………… ……. Bolu-Göynük
Bayındır…………………………………… …… Burdur-Merkez
Bayırköy(Bayındır)………………………….. … Burdur-Gölhisar-Çavdır
Bayındır…………………………………… ……. Burdur-Yeşilova
Bayındır(KokarcaMamure)……………………. Bursa-İznik
Bayındır…………………………………… ……. Bursa-Orhaneli-Büyükorhan
Bayındır…………………………………… ……. Çankırı(Merkez)
Bayındır…………………………………… ……. Çankırı-Çerkeş
Bayındır…………………………………… ……. Çankırı-Eskipazar
Derebayındır……………………………….. ….. Çankırı-Orta
Ortabayındır(Yenicebayındır)………………… ” – “
Tutmaçbayındır……………………………… … ” – “
Bayındır…………………………………… …… Çorum-Mecitözü
Bayındır(Arapkent)………………………….. .. Diyarbakır-Bismil-Tepe
Bayındır…………………………………… …… Elazığ-Keban
Bayındır…………………………………… …… Erzurum-İspir-Pazaryolu
Bayındır…………………………………… …… Erzurum-Tekman-Gökoğlan
Aşağıbayındır………………………………. …. Gaziantep-Nizip
Yukarıbayındır……………………………… … Gaziantep-Nizip
Bayındır…………………………………… …… Giresun-Bulancak-Kovancık
Bayındır…………………………………… …… Gümüşhane-Yağmurdere
Bayındır…………………………………… …… İçel-Silifke
Bayındır…………………………………… …… İzmir
Bayındır…………………………………… …… Kastamonu-Kuzyaka
Bayındır…………………………………… …. Kırşehir-Kaman
Bayındır…………………………………… …. Konya-Beyşehir
Bayındır…………………………………… …. Samsun-Kavak
Bayındır (Melüller)………………………….. Sivas-Kangal-Kavak
14 – PEÇENEK
Peçenek……………………………………. …. Adana-Bahçe-Haruniye
Peçenek……………………………………. …. Ankara-Altındağ
Peçenek……………………………………. …. Ankara-Çamlıdere
Peçenek( Bala)……………………………….. Ankara-Çubuk-Sirgeli
Peçene…………………………………….. ….. Eskişehir-Çifteler
Biçer (Peçene)………………………………… Konya
Peçenek(Mirkefşin)………………………….. . Mardin-İdil
15- ÇAVULDUR (ÇAVUNDUR )
Çavuldur (Çavundur)………………………… Amasya-Merzifon
Aşağıçavundur………………………………. .. Ankara-Çubuk
Yukarıçavundur……………………………… . Ankara-Çubuk
Turunçova (Çavdır)…………………………… Antalya-Finike
Çavdır…………………………………….. ….. Anatlya-Kaş-Kalkan
Çavdır…………………………………….. ….. Aydın-Bozdoğan
Çavdır…………………………………….. ….. Burdur-Gölhisar
Çavundur…………………………………… … Çankırı-Kurşunlu-Atkaracalar
Çavundur (Licek/Lico)……………………….. Diyarbakır-Lice-Kayacık
Çavundur…………………………………… … Isparta-Şarkikaraağaç
Çavundur…………………………………… … Kastamonu(Merkez)
Çavundur…………………………………… … Kastamonu-Kuzyaka
Çavdır…………………………………….. ….. Manisa-Soma
Çavdır…………………………………….. ….. Muğla-Ula-Kavaklıdere
16- ÇEPNİ (ÇETMİ)
Çepni……………………………………… …… Afyon-Sandıklı-Hocalar
Çetmi……………………………………… …… Amasya-Gümüşhacıköy
Çepnişabanlı……………………………….. …. Şereflikoçhisar-Ağaçören
Çepni……………………………………… …… Balıkesir-Bandırma-Edincik
Yeniçepni(Çerkezcetni)………………………. . Bilecik-Bozüyük
Yürükcetmi(Yürükcetni)……………………… Bilecik-Bozüyük
Çepni……………………………………… …… Bolu-Merkez
Çepni……………………………………… …… Bolu-Mudurnu
Çepni……………………………………… …… Bursa-Mudanya
Küçükçetmi…………………………………. … Çanakkale-Küçükkuyu-Ayvacık
Yeşilyurt(Büyükçetmi)……………………….. . Çanakkale-Ayvacık-Küçükkuyu
Çetmi……………………………………… …… Çanakkale-Ezine
Çetmi……………………………………… …… Çorum-İskilip
Göletçetmi…………………………………. ….. Çorum-Kargı
Çepni……………………………………… ……. Giresun-Espiye
Çayırlı(Çetmi)……………………………… ….. İzmir-Tire
Çepni……………………………………… …… Kastamonu-Çatalzeytin
Çetmi……………………………………… …… Kastamonu-Taşköprü
Çepni……………………………………… …… Kastamonu-Kengiri-Tosya
Çepni……………………………………… …… Kırşehir-Merkez-Çiçekdağı
Çetmi……………………………………… …… Konya-Beyşehir-Üzümlü
Çetme……………………………………… ….. Konya-Doğanhisar
Çetmi……………………………………… …… Konya-Hadim-Taşkent
Çepniharmandalı(Yobazharmandalı)………… Manisa-Saruhanlı
Çepnimuradiye………………………………. .. Manisa-Saruhanlı
Çepnibektaş………………………………… …. Manisa-Turgutlu
Çepnidere………………………………….. ….. Manisa-Turgutlu
Çepni……………………………………… …… Samsun-Alaçam
Çitme……………………………………… …… Sivas-Divriği-Gedikpaşa
Çepni……………………………………… …… Sivas-Gemerek
Dereçepni(Kötüçepni)………………………… Yozgat-Boğazlıyan
Yazıçepni………………………………….. ….. Yozgat-Boğazlıyan
17- SALUR
Salur……………………………………… ……. Antalya-Elmalı
Salur……………………………………… ……. Antalya-Kumluca
Salur……………………………………… ……. Antalya-Manavgat
Salur……………………………………… ……. Bolu-Gerede
Salur……………………………………… ……. Çankırı-Orta
Salur……………………………………… ……. Çorum-Seydim
Salur……………………………………… ……. ErzincanRefahiye-Akarsu
Salur……………………………………… ……. Isparta-Şarkikaraağaç
Salur……………………………………… ……. Kayseri-Güneşli
Salur……………………………………… …….. Karaman
Salur……………………………………… …….. Konya-Karapınar
Salur……………………………………… …….. Manisa-Gördes
Salurçiftliği………………………………. …….. ” – “
Salur……………………………………… …….. Samsun-Ladik
Salur……………………………………… ……. Tokat-Artova
Salur……………………………………… ……. Tokat-Zile-Boztepe
Salur……………………………………… ……. Yozgat-Sorgun
18- EYMÜR (EYMİR)
Eskieğmir………………………………….. …. Afyon-İhsaniye
Eymir……………………………………… …… Amasya-Merzifon-Alıcık
Kıreymir…………………………………… …. Amasya-Merzifon-Sarıbuğday
Eymir(Eğmir)……………………………….. .. Amasya-Suluova
İymir(Eymür-iğmir)………………………….. Ankara-Yenimahalle-Kazan
Aşağıemirler……………………………….. …. Ankara-Çubuk
İmirli…………………………………….. ……. Ankara-Delice
İğmir……………………………………… …… Ankara-kızılcahamam-Pazar
Eymir……………………………………… ….. Nallıhan
Eymir(Eğmir)……………………………….. .. Antalya-Elmalı
Dağeymiri(dağemiri)…………………………. . Aydın-Merkez
Ovaeymiri(Ovaemiri)…………………………. Aydın-Merkez
Eymir……………………………………… …… Aydın-Karacasu
Eğmir……………………………………… …… Balıkesir-Havran
Eymir(Eymur-Eymür)………………………… Bolu-Gerede
Eymir……………………………………… …… Bursa-İnegöl
Eymir……………………………………… …… Çorum-Merkez
Eğmir……………………………………… …… Giresun-Aluçra-Çamoluk
Eymür……………………………………… ….. Giresun-Tirebolu
Eymür……………………………………… ….. Gümüşhane-Bayburt-Demirözü
Eymür……………………………………… ….. Gümüşhane-Kelkit
Yakaemir(Yakaeymür)……………………….. Isparta-Şarkikaraağaç
Eymir……………………………………… …… Kastamonu(Merkez)
Eymir(Eğmir)……………………………….. … Kütahya-Altıntaş
Eymir……………………………………… …… Malatya-Arapkir
Eymir……………………………………… …… Malatya-Arguvan
Eymirli(Tibyat)…………………………….. …. Mardin-Kızıltepe
Eymür……………………………………… ….. Ordu-Ulubey
Eymir……………………………………… …… Samsun-Havza
Eymir……………………………………… …… Sinop-Gerze
Eymir……………………………………… …… Sivas-Hafik
Eymir……………………………………… …… Sivas-Kangal-Kavak
Eymir……………………………………… …… Sivas-Zara
Eymür……………………………………… ….. Tokat-Reşadiye
Eymir……………………………………… …… Yozgat-Sorgun
19- ALA-YUNDLU
Alayund……………………………………. …… Kütahya-Merkez
Alayunt(Arbay)……………………………… …. Mardin-Midyat-Dargeçit(Kerburan)
20- YÜREĞİR
Yüreğil……………………………………. …….. Afyon-Dazkırı
Yüreğil……………………………………. …….. Afyon-Emirdağ
Üreğil…………………………………….. …….. Ankara-Beypazarı-Uruş
Yüreğil……………………………………. ……. Ankara(semt adı)
Yüreğil (Menderesboğazı)……………………… Balıkesir-Sındırgı
Yeniyüreğil………………………………… …… Bilecik-Bozüyük-Dodurga
Yüreğil……………………………………. ……. Burdur-Bucak-Kızılkaya
Yeşilköy(Yüreğil……………………………. …. Burdur-Tefenni
Üreğil…………………………………….. …….. Bursa-Orhangazi
Yüreğil(Yüreyil)……………………………. ….. Denizli-Acıpayam
Dilek(Öregel)………………………………. ….. Giresun-Şebinkarahisar
Karademir………………………………….. …. Giresun-Tirebolu
Yüreğil……………………………………. ……. Kayseri-Güneşli
Eskiyüreğil(Atikyüreğil)…………………….. .. Kütahya-Köpüören
Oluklu(İregül) ……………………………… Ordu-Fatsa
Öreğil(Üreğil)……………………………… ….. Sivas-Hafik
Büyükyüreğil……………………………….. …. Sivas-Şarkışla
Küçükyüreğil……………………………….. …. Sivas-Şarkışla
21- İĞDİR
İğdir(Iğdır)……………………………….. ……. Ankara-Kızılcahamam-Pazar
Kumlucayazırı(İydiryazırı)…………………… . Antalya-Kumluca
Iğdır……………………………………… ……… Bolu-Düzce-Gümüşova
İğdir……………………………………… ……… Burdur-Yeşilova
İğdir……………………………………… ……… Bursa-Gürsu
İğdir(Iğdır)……………………………….. ……. Çankırı-Kurşunlu
İğdir(Iğdır)……………………………….. ……. Çankırı-Yapraklı
İğdir……………………………………… …….. Denizli-Çivril
İğdir( Iğdır)……………………………………. Eskişehir-Sarıcakaya
İğdir……………………………………… ……. Gümüşhane-Bayburt-Naden
İğdir ( Cerit )………………………………….. İçel-Merkez
Iğdır……………………………………… …… Iğdır( il)
İğdir ( Iğdır)…………………………………… Kars-Selim
Nefsiiğdir (İğdir)……………………………… Kastamonu-Araç-İğdir
İğdir……………………………………… ……. Kastamonu-Araç
İğdirkışla…………………………………. …… Kastamonu-Araç
İğdir……………………………………… ……. Kastamonu-Küre
İğdir(Iğdır)……………………………….. …… Malatya-Hekimhan
İğdir……………………………………… ……. Samsun-Bafra-Kolay
İğdir……………………………………… ……. Sivas-Zara-Beypınarı
İğdir……………………………………… ……. Tokat-Artova
İğdir……………………………………… ……. Tokat-Zile
Başiğdir…………………………………… …… Zonguldak-Ereğli (Eflani)
22- BÜĞDÜZ
Büğdüz…………………………………….. ……. Ankara-Çubuk-Akyurt
Büğdüz…………………………………….. ……. Burdur-Merkez
Büğdüz…………………………………….. ……. Çankırı-Orta
Büğdüz…………………………………….. ……. Çorum-Merkez
Büğdüz…………………………………….. ……. Eskişehir-Alpu
Büğdüz(Büydüz)……………………………… … Gaziantep-Oğuzeli
Büğdüz(Büğüz)………………………………. …. Kırşehir-Kaman
23- YIVA ( YUVA )
Yuvaköy……………………………………. ……. Amasya-Ezine
Yuva………………………………………. …….. Ankara-Yenimahalle
Yuva………………………………………. …….. Ankara-Çubuk-Sirgeli
Yuva………………………………………. ……… Antalya-Elmalı
Yuvalılar………………………………….. …….. Antalya-Finike
Yuvacık……………………………………. …….. Antalya-Kaş-Kalkan
Yuva………………………………………. …….. Bolu-Merkez
Yuva………………………………………. …….. Bolu-Seben
Yuva………………………………………. …….. Burdur-Ağlasun-Kızılkaya
Yuva………………………………………. …….. Burdur-Tefenni
Yuvalak……………………………………. ……. ” – “
Yuvalar……………………………………. ……. Çanakkale-Çan
Yuva………………………………………. …….. Çankırı-Orta
Yuva………………………………………. …….. Çorum-İskilip
Yuva………………………………………. …….. Denizli-Çivril-Işıklı
Yuvaköy……………………………………. …… Giresun-Dereli_Yavuzkemal
Yuvalı…………………………………….. …….. Hatay-Hassa-Aktepe
Aşağıyuva………………………………….. ……. Kastamonu-Kuzyaka
Yuvacık……………………………………. …….. Koçaeli-Bahçecik
Yuva………………………………………. …….. Nevşehir
Yuva………………………………………. …….. Aksaray-Taşpınar
Yuva………………………………………. ……… Sivas-Divriği-Sincan
Yuva………………………………………. ……… Sivas-Gürün-Konakpınar
Yuva………………………………………. ……… Sivas-Saray
24- KINIK
Kınık……………………………………… ……….. Afyon-Dinar-Haydarlı
Kınık……………………………………… ……….. Afyon-Sandıklı-Karadirek
Kınık……………………………………… ……….. Afyon-Sinanpaşa(Sincanlı)
Kınık……………………………………… ……….. Ankara-Yenimahalle-Kazan
Kınık……………………………………… ………. Ankara-Kalecik-Çandır
Kınık……………………………………… ………. Ankara-Kızılcahamam(Çeltikçi)
Kınık……………………………………… ………. Ankara-Kızılcahamam-Pazar
Kınık……………………………………… ……. Antalya-Kaş-Kalkan
Kınık……………………………………… ………. Balıkesir-İvrindi
Kınık……………………………………… ………. Balıkesir-Sındırgı
Kınık……………………………………… ………. Bilecik-Yarhisar
Kınık(Hotanlı)……………………………… ……. Bilecik-Pazaryeri
Sazak Kınık……………………………………… . Bolu- Merkez
Susuzkınık…………………………………. …….. Bolu-Merkez
Kınık……………………………………… ………. Bolu-Akçakoca
Adakınık…………………………………… ……… Bolu-Gerede-Çavuşlar(Dörtdivan)
Aşağıkınık(Kınıkzır)………………………… …… Bolu-Göynük
Yukarıkınık(Kınıkbala)………………………. …. Bolu-Göynük
Kınık……………………………………… ………. Bursa-İnegöl
Kınık……………………………………… ………. Bursa-Orhaneli-Büyükorhan
Kızıllar(Kınık)…………………………….. …….. Çankırı-Çerkeş
Kınıkdelileri………………………………. ……… Çorum-Merkez
Kınık……………………………………… ……….. Çorum-Seydim
Kınıklı……………………………………. ……….. Denizli-Merkez
Kınıkyeri………………………………….. ……… Denizli-Çameli
Kınık……………………………………… ………. Eskişehir-Sivrihisar
Kınık……………………………………… ………. Giresun-Şebinkarahisar
Kınık(ilçe)………………………………… ……… İzmir
Kınıkköy(Kınıkkoz)………………………….. …. K.Maraş-Süleymanlı
Kınık……………………………………… ………. Kastamonu-Devrikani
Kınık……………………………………… ………. Kastamonu-Tosya
Yazıkınık………………………………….. ……… Kırşehir-Mucur
Kınık(Abadaniye)……………………………. ….. Konya( Aşağıpınarbaşı)
Kınık……………………………………… ………. Konya-Bozkır
Kınık……………………………………… ……….. Kütahya-Merkez
Kınık……………………………………… ………. Kütahya-Simav
Kızık(Kınık)……………………………….. …….. Malatya-Arguvan
Tatkınık…………………………………… ……… Malatya-Arguvan
Kınık……………………………………… ………. Manisa-Gördes-Köprübaşı
Kınık……………………………………… ………. Manisa-Kırkağaç(Gelenbe)
Kınık……………………………………… ………. Manisa-Selendi
Kınık……………………………………… ………. Muğla-Fethiye-Seki
Kınıklar…………………………………… ………. Tekirdağ-İnecik
Kınık……………………………………… ……….. Tokat-Almus
Feyyaz Dostum

Hakkında: Feyyaz Dostum

Her hususta bilgi, her hususta kazanç demektir. 1987'den beri...

Yazarın tüm yazılarını görüntüle

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir